Lista över rättigheter

När du får en inkomst i Norge betalar du i normala fall 7,8% i socialförsäkringsavgift (trygdeavgift). Då kan du få rätt till följande:

 • Dagpenning vid arbetslöshet.
 • Läkarbehandling och sjukbehandling. Dock måste du betala en patientavgift.
 • Sjukpenning baserad på din arbetsinkomst om du blir sjuk eller skadad. Kan ges i ett år.
 • Rehabiliteringspenning eller ersättning vid yrkesinriktad rehabilitering eller tidsbegränsat stöd eller förtidspension om du inte kommer tillbaka i arbete innan sjukpenningperioden är slut.
 • Vårdbidrag vid särskild vård i hemmet.
 • Ålderspension efter intjäning i Norge. Ges från det man fyllt 67 år. Du tjänar in pensionsrätt även om du inte arbetar utan endast bor i Norge. UNDANTAG: Detta gäller inte om du redan har fått pension från ett annat land och har slutat arbeta.
 • Barnbidrag för barn under 18 år.
 • Vårdnadsbidrag för barn mellan 1 och 3 år som inte går i en förskola med statsstöd.
 • Bidrag till ensamstående förälder om du är ogift eller skild och ensam har vårdnaden om barn under 8 år.
 • Underhållsstöd om du har krav på underhållsbidrag från barnets andra förälder, och vederbörande inte betalar bidraget.
 • Grundbidrag för att täcka vissa nödvändiga extrautgifter på grund av sjukdom. Ges till exempel för att hålla ledarhund för synskadade, till transporter, dyr kosthållning vid diet etc.
 • Hjälpmedel till sjuka eller funktionshindrade personer.
 • Efterlevandepension om du är änka eller änkeman efter en person som har tjänat in pensionsrättigheter i Norge.
 • Barnpension till barn som mister en av föräldrarna och den avlidna har tjänat in pensionsrättigheter i Norge.
 • Begravningsstöd efter ekonomisk behovsprövning.
 • Vid arbetsskada gäller särskilda, mer fördelaktiga regler för rätt till och beräkning av sjukpenning, handikappension, barnpension etc.
 • Havandeskapspenning om du måste sluta arbeta för att du är gravid.
 • Föräldrapenning i 44 veckor efter födsel. Beräknas på samma sätt som sjukpenning. Kan ges i 54 veckor om du väljer en reducerad nivå. Bidragsperioden kan delas mellan mamman och pappan när båda har tjänat in rätt till förmånen, dvs. har varit förvärvsarbetande i minst sex av de senaste tio månaderna. Gäller också vid adoption.
 • Engångsbidrag vid födsel om det inte föreligger rätt till föräldrapenning. Gäller också vid adoption.
 • Omsorgsbidrag eller tillfällig föräldrapenning som ersättning för förlorad arbetsinkomst på grund av vård av sjukt barn.