Framtidens arbetsmarknad i Norge

Framtidens arbeidsmarked

Publisert 28.08.06

nordnorge

Hvilke utdanningsretninger bør man velge for å være sikret arbeid når man har fullført utdanningen?

Dette spørsmålet er det vanskelig å gi et klart svar på. Arbeidsmarkedet innenfor et yrke som en ungdom velger å utdanne seg til i dag vil avhenge av den generelle samfunnsutviklingen i årene som kommer og endringer i antall personer som blir nyutdannet innenfor de ulike utdanningsretningene. Det er ikke mulig å lage detaljerte prognoser for utviklingen på arbeidsmarkedet for mange år fremover, men Arbeids- og velferdsdirektoratet kan peke på en del forhold ved samfunnsutviklingen som vil ha betydning for arbeidsmarkedet.

Fullfør utdanningen

Et generelt råd er at man i utgangspunktet bør velge utdanning etter interesse og fullføre en utdanning. Personer som har fullført en utdanning enten det er en fagutdanning eller en høyere utdanning har langt mindre sannsynlighet for å være arbeidsledig over lengre tid enn andre.

Aldring i befolkningen – behov for nye på arbeidsmarkedet

Andelen av befolkningen som er i jobb vil gå sterkt ned om ned om noen år. Tilstrømningen av unge personer som melder seg på arbeidsmarkedet for å begynne å jobbe vil avta. Dette vil også bety at det blir færre som melder seg på arbeidsmarkedet med ny kompetanse slik at nyutdannede kan bli særlig ettertraktet. Imidlertid må man regne med at konjunkturene vil svinge også i fremtiden og at mange vil oppleve kortere eller lengre perioder som arbeidsledig som følge av at behovet for arbeidskraft endres.

I noen grad vil økt innvandring kunne påvirke aldersstrukturen i befolkningen. Vi ser eksempelvis at vi får flere personer fra de nye EU-landene som jobber i Norge. Innvandringen vil imidlertid trolig ikke bli større enn at andelen av befolkningen som er i jobb uansett vil avta sterkt.

Vi presenterer bare noen eksempler

Under gir vi noen vurderinger av arbeidsmarkedet for noen utdanningsfelt. Listen er imidlertid langt fra uttømmende og vurderingene er gitt på et nokså generelt grunnlag. Det er viktig å huske på at man vil kunne ha gode muligheter på arbeidsmarkedet selv om man velger en utdanning som ikke er nevnt under. Også innenfor utdanninger der konkurransen om jobbene er tøff vil de aller fleste få jobb etter noe søking selv om ikke alle opplever at jobben er fullt ut relevant i forhold til utdanningsbakgrunn.

Økt behov for helse- og omsorgspersonell

I fremtiden vil det være langt flere eldre i befolkningen enn i dag, blant annet i de aller eldste aldersgruppene. Dette innebærer at behovet for pleie og omsorgstjenester vil øke. Framskrivninger har vist at det kan bli særlig stor mangel på hjelpepleiere, men det vil også være et stort behov for leger og sykepleiere.

Gjennomsnittsalderen blant tannleger er i dag svært høy, noe som indikerer at det vil være et stort behov for å erstatte tannleger som etter hvert går av med pensjon.
De fleste utdanningsgruppene innenfor helse, pleie og omsorg har i lengre tid hatt svært lav ledighet. Mangelen på personell har imidlertid gått noe ned blant annet for leger og sykepleiere som følge av flere nyutdannede og noe mindre vekst i sysselsettingen i kommunene og i helseforetakene.

Behov for flere lærere

Gjennomsnittsalderen blant lærere er relativt høy og det vil bli stort behov for å erstatte lærere som går av med pensjon. Særlig vil realfagslærere stille sterkt på arbeidsmarkedet.

Mange nyutdannede samfunnsvitere og humanister

De siste 10-15 årene har antall personer med utdanning innenfor samfunnsfag og humaniora økt sterkt. Blant samfunnsviterne har imidlertid ledigheten holdt seg relativt lav, noe som har sammenheng med at samfunnsviterne jobber innenfor mange områder i både privat og offentlig sektor. Denne fleksibiliteten kan innebære at ledigheten vil hode seg på et relativt lavt nivå også i fremtiden. Blant humanistene er arbeidsledigheten noe høyere.

Stort behov for ingeniører og IKT-personell

Arbeidsmarkedet for sivilingeniører, ingeniører og IKT-personell svinger med konjunkturene. For tiden ser vi en økende etterspørsel etter denne typen personell, og det er blitt lettere å få jobb for denne typen arbeidskraft. Mange ingeniører vil gå av med pensjon i årene som kommer, og det vil bli et behov for å erstatte mange av disse. Også i fremtiden må man forvente at arbeidsmarkedet vil variere en del fra år til år. Mange med teknisk utdanning jobber imidlertid i offentlig sektor hvor arbeidsmarkedet erfaringsmessig er mer stabilt.

Også behov for faglært arbeidskraft innenfor industri og bygg og anlegg

Over tid faller sysselsettingen innenfor industrien. Imidlertid vil det fortsatt være stort behov for faglært arbeidskraft til industrien. Innenfor bygg og anlegg forventer vi at arbeidsmarkedet fortsatt vil være godt for faglært arbeidskraft. Ledigheten blant personer med faglært utdanning innen bygg og anlegg og elektrofag er per i dag relativt lav.

Kilde: nav.no


Vad tycker du? Kommentera den här artikeln!

Etiketter

Jag söker jobb i Norge →
(För svenska jobbsökande)
Finn svensk personell →
(For norske bedrifter)
×
×

Det här är Sverige-Norge.se

×

  Logga in och börja söka.

×

  Logga in och börja söka.

×

  Skapa ditt konto och bli sökbar.

×

  Pröva på gratis & sök personal.

×

  Logga in och börja söka.

×

Skicka den här länken till en vän!

Vi har hjälpt norska arbetsgivare som söker svensk personal och har kandidater inom alla branscher.

×

Skicka den här länken till en vän!